ไหว้พระ ที่อยุธยาแหล่งโบราณสถานขึ้นชื่อ

จังหวัดอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์มากมาย ทั้งเป็นตั้งของวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งถูกทำลายโดยข้าศึก รวมถึงแหล่งโบราณสถานให้ศึกษามากมายซึ่งใครที่สนใจอยากไหว้พระก็สามารถเดินทางได้สะดวกและใกล้กับกรุงเทพมากๆ

วัดใหญ่ชัยมงคล วัดที่มีความสำคัญมากในประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา อีกทั้งในวัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดด้วย ซึ่งวัดแห่งนี้พระนเรศวรทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณะที่ได้รับชัยชนะในการทำศึกสงครามยุทธหัตถี

วัดธรรมิกราช หรือ วัดมุขราช ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังโบราณ ใกล้กับวัดพระศรีสรรเพชญ์สร้างขึ้นในสมัยก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา ภายในวัดมีรูปปั้นเก่แก่มากมายและจุดเด่นคือ มีเศรียรพระขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในวิหารเก่าซึ่งคาดว่าน่าจะถูกข้าศึกทุบทำลาย

วัดหน้าพระเมรุ หรือ วัดพระเมรุราชการาม วัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ยังคงสมบูรณ์ที่สุดโดยเป็นวัดแห่งเดียวที่ไม่ถูกข้าศึกทำลายเนื่องจากข้าศึกใช้วัดแห่งนี้เป็นกองบัญชาการรบ จึงยังคงสถาปัตยกรรมที่งดงามเก่าแก่สมัยอยุธยาไว้มากที่สุดในวัดแห่งนี้ มีผู้มากราบไหว้มากมาย โดยเฉพาะผู้มานมัสการหลวงพ่อพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถอันศักดิ์สิทธิ์

วัดชัยวัฒนาราม วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้นและมีอายุเก่าแก่มากถึง 500 ปี อีกทั้งเป็นวัดที่มีความแตกต่างจากวัดอื่นๆในอยุธยา ซึ่งสถาปัตยกรรมของวัดถูกออกแบบคล้ายๆปราสาทนครวัดของเขมร เป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมาในทุกรัชสมัย