ปราจีนบุรี ถิ่นประวัติศาสตร์

ปราจีนบุรีจังหวัดหนึ่งทางภาคกลางของไทยใกล้กับกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรีนั้นนับว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีหลักฐานประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีมากมาย ปราจีนบุรีนั้นเป็นหนึ่งในอาณาจักรโบราณคือ อาณาจักรสุวรรณภูมิ อาณาจักรทวารวดี อาณาจักรฟูนัน อาณาจักรอิศานปุระ และอาณาจักรลพบุรี ซึ่งปราจีนบุรีในสมัยประวัติศาสตร์นั้นตามหลักฐานศิลาจารึก ปราจีนบุรีในตอนนั้นถูกเรียกว่า เมืองศรีมโหสถ ซึ่งปัจจุบันคืออำเภอศรีมโหสถ ซึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีมีแหล่งโบราณสถานต่างๆมากมาย เช่น สระแก้วมรกต ต้นศรีมหาโพธิ์ โบราณสถานที่เก่าแก่มากภายในยังมีรอยพระพุทธบาทคู่ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของไทย รวมถึงต้นโพธิ์โบราณที่มีอายุกว่า 300 ปีที่น่าจะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดของไทยด้วย

นอกจากจะได้ชมเมืองโบราณที่ปราจีนบุรีแล้ว ในจังหวัดยังมีที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี ซึ่งภายในมีการรวบรวมเอาวัตถุโบราณเอาไว้มากมาย ซึ่งเป็นของโบราณตั้งแต่สมัยทวาราวดี เช่น ศิวลึงค์ พระพุทธรูป เทวรูปของฮินดู เครื่องใช้สำริด รวมถึงมีการจัดนิทรรศการความรู้ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่รวบรวมเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจกับพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่ตั้งอยู่ภายในอาคารสถาปัตยกรรมแบบบาโรกอันงดงามทรงเสน่ห์ โดยเป็นศูนย์รวมตำรับตำราความรู้ทางการแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย และการแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย และเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตพื้นถิ่นอีกด้วย

หลังจากที่ชมความสวยงามและเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์แล้ว สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยนั้นยังสามารถผจญภัยล่องแก่งกันที่ แก่งหินเพิง เป็นกิจกรรมผจญภัยสุดท้าทาย ซึ่งจะล่องแพไปตามแม่น้ำด้วยระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร นับว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าเที่ยวในวันหยุดพักผ่อน